Nieuws

Aangescherpte regels voor duurzaam­heids­claims ingegaan

Duurzame voeding

Op woensdag 1 februari 2023 is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De nieuwe code geldt voor alle duurzaamheidsclaims, dus voor zowel milieuclaims als ethische claims.

De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims. De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen op het gebied van duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is.

Extra duidelijkheid voor consumenten

Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet dit door de adverteerder in zijn reclame-uitingen specifiek worden gemaakt. En claims moeten met actueel bewijs kunnen worden onderbouwd. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims.

De nieuwe Code voor Duurzaamheidsreclame beoogt een helder regelgevend kader te bieden aan adverteerders, in lijn met bestaande wetgeving en de interpretatie daarvan door de ACM in de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om de code actueel en relevant te houden.

Reclamecode.nl

Bron: Reclame Code

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023

PAVO nieuwjaar wens 2023Het bestuur van de Stichting PAVO wenst u en uw dierbaren prettige feestdagen en een goed, gezond en hoopvol 2023. Zowel zakelijk als privé.

Wij danken degene die dit jaar de PAVO bijeenkomsten hebben bijgewoond. En allen die bealngstelling in de PAVO hebben getoond.

En we hopen u in het komende jaar weer op verschillende bijeenkomsten te kunnen begroeten. 

Het bestuur van de Stichting PAVO

NVWA-tarieven 2023: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

Aerzen machine Het kabinet voert op 1 januari 2023 eenzijdig een lastenverzwaring van 30 miljoen euro voor de landbouwsector in. Op die dag wordt de   bijdrage die boeren, tuinders, kwekers, vissers, verwerkende industrie en im- en exporteurs van landbouwgoederen aan de Nederlandse   Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) moeten betalen opgehoogd van 100 miljoen naar 130 miljoen euro per jaar.

 Deze lastenverzwaring van 30% komt bovenop de enorme inflatie waar de bedrijven in de landbouwsector nu al mee te maken hebben. Het   inkomen van boeren, tuinders, vissers en andere ondernemers in de landbouw komt hierdoor verder onder druk te staan. En voedselprijzen   zullen nog verder stijgen. 

 Strijd over tarieven

 Er is al jarenlang strijd over de tarieven van de NVWA. In Europese regelgeving is vastgelegd welke kosten de overheid aan het bedrijfsleven   mag doorberekenen. De ondernemers vinden dat de NVWA veel meer in rekening brengt dan toegestaan is. Om de tarieven van de NVWA   transparant en acceptabel te maken zijn de overheid en de landbouwsector begin 2022 het Programma Herziening Kostprijs en Tarieven   NVWA gestart. Halverwege de uitvoering van dit programma heeft de minister van Landbouw ineens nieuwe NVWA-tarieven aangekondigd. Daarmee wijkt hij af van het afgesproken Programma.

Minister LNV drukt tarieven eenzijdig door

Minister Piet Adema van Landbouw geeft in een brief (Tarieven 2023 NVWA, 11 november 2022) aan de tweede kamer aan dat de nieuwe NVWA-tarieven in goed overleg met de landbouwsector tot stand zijn gekomen. En hij zegt grotendeels tegemoet te komen aan de wensen van de landbouw. Dat is niet waar, aldus COV. 

De 30% kostenstijging is buitensporig hoog. Voor veel bedrijven betekent dit een verhoging van 30 tot 50% op de verschillende diensten die zij van de NVWA afnemen.

Vertrouwen naar nulpunt

Het vertrouwen van de landbouwsector in het ministerie van LNV en de NVWA is op dit moment tot het nulpunt gedaald. Vertegenwoordigers van de diverse sectorpartijen verwachten dat ondernemers massaal bezwaar gaan aantekenen tegen de NVWA-facturen, omdat getwijfeld wordt of deze voldoen aan de Europese regels.

Cov.nl

Bron: COV

Kabinet ondersteunt energie-intensief mkb met TEK-regeling

Foto overheidssubsidie

Bedrijven van klein tot groot zijn hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

Subsidieplafond

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) van hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel mogelijk uit.

Rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe samenwer­kings­kansen met Duitse voedings­in­du­strie

wagner

De Duitse voedselverwerkende industrie was in de afgelopen jaren vooral veel bezig met zichzelf en de concurrentiegedachte leefde heel sterk. Dat is in de afgelopen jaren veranderd en de industrie stelt zich steeds vaker open. Daarom is het nu een zeer geschikt moment voor Nederlandse bedrijven om de nieuwe samenwerkingskansen te benutten. Om te onderzoeken, waar deze kansen liggen heeft het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) in Duitsland in samenwerking met de RVO een marktstudie laten uitvoeren om een overzicht over de innovatieve instellingen op dat gebied te geven.

Voedselverwerkende industrie als motor voor verduurzaming van de voedselproductie

Thema’s als milieu, klimaat, dierenwelzijn, verpakkingen, ‘food miles’, gezondheid, innovatieve ingrediënten en het tegengaan van voedselverspilling spelen een steeds belangrijkere rol in Duitsland en Nederland. Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker bij het kiezen van bepaalde voedingsmiddelen en eisen dan ook meer transparantie over de productiemethode. Tegelijkertijd gebeurt er op het moment veel op het innovatievlak. Digitalisering, ‘traceability’, robotisering, automatisering en AI maken het mogelijk processen in de voedselverwerkende industrie efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Uit deze ontwikkelingen ontstaan mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling en nieuwe coöperatiemogelijkheden.

Innovatieclusters

Doel van de marktstudie was om de trends op het gebied van voeding en technologie in de voedselverwerkende industrie in kaart te brengen, met een overzicht hoe en door wie deze worden gerealiseerd. Dat levert een kaart op met food-innovatieclusters en een database waarin gezocht kan worden naar instellingen die trends oppakken. Ook wordt er in de studie nagegaan welke behoeftes er in Duitsland zijn op dat gebied. Middels een enquête werden de eerste aanknopingspunten voor Nederlandse bedrijven geïdentificeerd die in de studie na te lezen zijn.

Vraag de marktstudie op!

Heb je interesse in de marktstudie of wil je in contact komen met Duitse partners? Stuur graag een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agroberichtenbuitenland.nl