Nieuws

EU: 10 stappen naar economisch herstel

Ontdek wat de EU doet om Europa terug overeind te helpen na de vernietigende economische impact van de COVID-19 pandemie.

 Europa 2

1. Een budget voor een grote economische stimulus

Om Europa te helpen herstellen van de desastreuze economische gevolgen van de coronapandemie, heeft de Commissie een stimuleringsplan van € 750 miljard voorgesteld samen met een nieuw voorstel voor de volgende EU-meerjarenbegroting (2021-2027).

2. EU-zorgsystemen en gezondheidsinfrastructuur steunen

Om Europa te helpen met toekomstige uitbraken, lanceerde de EU het nieuwe EU4Health-programma, dat de zorgsystemen in de lidstaten zal ondersteunen, en innovatie en investeringen in de sector zal stimuleren.

3. Kleine en middelgrote bedrijven beschermen

De EU heeft € 1 miljard vrijgemaakt uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen om banken en kredietverleners te stimuleren om 100.000 kmo’s liquiditeitssteun te geven.

4. Risico’s op werkloosheid beperken

Om banen en werknemers te beschermen in de nasleep van de COVID-19 crisis, zal het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) lidstaten voorzien van financiële steun ter waarde van maximum € 100 miljard in de vorm van leningen onder gunstige voorwaarden.

5. De toeristische sector steunen

Om burgers te helpen met reizen in Europa biedt de interactieve Re-Open EU website reizigers nodige informatie om veilig hun reis in de EU te plannen.

6. Bankenpakket om families en bedrijven te steunen

Om te verzekeren dat banken blijven lenen aan bedrijven en families om de economische gevolgen van de crisis te verzachten, keurde het Europees Parlement een tijdelijke versoepeling goed van de prudentiële voorschriften voor Europese banken.

7. Landbouw en visserij steunen

Om onderbrekingen in de voedselvoorziening en voedseltekorten te vermijden, heeft het Europees Parlement noodmaatregelen goedgekeurd om landbouwers en vissers te helpen die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn.

8. Landen helpen met hun financiering van de crisisrespons

Om lidstaten te helpen met de financiering van de respons op de crisis, lanceerde de EU een nieuw initiatief, het Coronavirus Respons Investeringsinitiatief.

9. Versoepeling van de regels voor staatssteun

Tijdens de verspreiding van de pandemie in Europa, lanceerde de EU een tijdelijke kaderregeling voor staatssteun om te verzekeren dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschikbaar blijft en dat economische activiteit tijdens en na de uitbraak van COVID-19 doorgaat.

10. Verzwakte Europese bedrijven beschermen tegen buitenlandse concurrentie

Het Europees Parlement eist een gelijk speelveld voor alle bedrijven, om onregelmatigheden door oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven te vermijden op de interne markt.

europarl.europa.eu

Bron: © Europarlement

Nieuwe importprocedures VK per 1 januari 2021

VK foto

De Britse overheid heeft, als uitwerking van een eerdere aankondiging, informatie gepubliceerd over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods staat uitgelegd hoe de Britten in drie fases hun douaneformaliteiten en grenscontroles zullen inrichten en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de aankomende veranderingen. Een en ander zal hoe dan ook van toepassing worden, ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.

Meer informatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bron: © Ministerie LNV

Nederland na corona in vier scenario’s

potten aug

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De snelheid en omvang waarmee de pandemie om zich heen heeft gegrepen, roept de vraag op hoe in de toekomst met dergelijke risico’s moet worden omgegaan en vooral wie deze moet dragen. Is het de overheid die altijd het beste antwoord op rampspoed heeft, of is de markt veel beter in staat om ontij te pareren? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen?

Het zijn deze fundamentele vragen waarop ABN AMRO in dit nieuwe rapport antwoord hoopt te geven. De winnaars van morgen zijn immers de bedrijven en instanties die flexibel kunnen inspelen op onverwachte gebeurtenissen of, nog beter, die een robuuste langetermijnstrategie weten te formuleren.

Robuuste strategie

Het formuleren van een robuuste strategie is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist inzicht in de onzekerheden die van invloed zijn op de organisatie en haar ecosysteem. Dit kunnen onzekerheden zijn die specifiek voor een organisatie relevant zijn, of onzekerheden die betrekking hebben op maatschappelijke veranderingen van meer brede aard. In dit rapport gaat de bank in op twee altijd aanwezige spanningsvelden die momenteel veelvuldig in het publieke debat naar voren komen; het machtsevenwicht tussen overheid en vrije markt en de zoektocht naar een werkbare verhouding tussen individualisme en collectief handelen.

De combinatie van die twee spanningsvelden resulteert in vier scenarios voor de toekomst. Dit rapport beschrijft hoe die vier scenarios, op sectorniveau, zich kunnen ontvouwen in de periode na het overwinnen van de huidige crisis. Het doel is niet zozeer om met harde cijfers en puntschattingen precieze voorspellingen te geven, meer om in grote lijnen verschillende toekomstige werelden te schetsen ter ondersteuning van strategische discussies en plannen voor de toekomst.

Ondernemen is vooruitzien

Verken de toekomst aan de hand van vier alternatieve werelden: Vrijheid voor de sterken, Open hightech-gemeenschap, De eigen staat en De beschermde staat.

Klik hier voor het rapport
abnamro.nl 

Bron: © ABN AMRO

Voedselsysteem in 2050: gezond en circulair

Duurzame voeding

 

Een team van boeren, vertegenwoordigers van natuur- en landbouworganisaties en Wageningse wetenschappers, werkte onder leiding van Imke de Boer (Hoogeleraar Dierlijke Productiesystemen) en Evelien de Olde (onderzoeker Dierlijke Productiesystemen) van Wageningen University & Research, uit hoe een gezond en circulair voedselsysteem er in 2050 uitziet. En welke veranderingen nodig zijn om daar te komen.

Iedereen draagt z’n steentje bij

Een herontwerp van ons voedselsysteem is alleen mogelijk als alle actoren in het voedselsysteem hun steentje bijdragen, zeggen de initiatiefnemers, dus: zowel boeren, consumenten, de overheid, NGO’s, supermarkten, financiers en toeleveranciers zullen veranderen.

Een greep uit de noodzakelijke veranderingen:

In 2050 eten we in Nederland meer plantaardige en minder dierlijke producten; is gezond en duurzaam voedsel makkelijk verkrijgbaar, normaal en aantrekkelijk; krijgen alle kinderen voedselonderwijs en verspillen we vrijwel geen voedsel meer.

Alle huizen hebben zonne- of groene daken èn slimme toiletten; en alle gebouwen een materialenpaspoort.

Voor de productie van voedsel telen akkerbouwers meerdere gewassen tegelijk op een perceel; grazen koeien op kruidenrijk grasland en eten varkens, kippen, vissen en insecten enkel biomassa die niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Er wonen meer ‘Prosumers’ (samenvoeging van producenten en consumenten) in Nederland, en we hebben voedselraden, een langjarig en consistent voedselbeleid en een minister van Voedsel.

De economie is niet langer leidend, maar dienend, en stuurt ons richting een veilige en eerlijke handelingsruimte voor duurzaam ondernemen. Dit betekent onder andere dat we onze welvaart niet langer meten met het Bruto Binnenlands Product, maar met het Nationaal Maatschappelijk Product, met aandacht voor behoud van natuurlijke hulpbronnen en rechten voor mens en dier.

Inspirerende voorbeelden

"Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar inspirerende voorbeelden in ons netwerk laten zien dat het kan", zegt initiatiefneemster Imke de Boer. "Denk bijvoorbeeld aan Kipster dat eieren produceert. De kippen van Kipster eten enkel reststromen. Onze inzet is dat dit principe in de gehele veehouderij wordt overgenomen. Of neem een concept als Herenboeren, waarin consumenten samen bepalen wat ze willen eten en hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Al het eetbare dat de boerderij voortbrengt, wordt verdeeld onder de leden, zonder tussenkomst van handel of retail. De consument weet precies wat hij of zij eet."

www.wur.nl

Bron: © Wageningen University & Research

Aanhoudende groei in duurzamer voedsel

 Voedselketen

De totale omzet in voeding in supermarkten groeide met 4,2% in 2019. De omzet in voedselproducten met onafhankelijk keurmerk groeide veel sterker, met 26%. Dit blijkt uit cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. De groei in duurzamer voedsel is aanhoudend. In 2018 en 2017 was de groei namelijk respectievelijk 16% en 30%.

Keurmerken

Het Beter Leven Keurmerk groeide met 25% en blijft met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Het keurmerk Biologisch toont een groei van 5%. MSC en ASC groeiden beide met dubbele groeicijfers, op weg naar een aandeel van 100% duurzame gevangen of gekweekte vissoorten. En ook ‘On the way to PlanetProof’ heeft een grote stap gemaakt, en is qua omzet ruim vertienvoudigd, dit komt voornamelijk door de groei in de groep zuivel.

iriworldwide.com

Bron: © IRI